News - REGULAMIN IMPREZY PREMIEROWEJ FALLOUT 76

REGULAMIN IMPREZY PREMIEROWEJ FALLOUT 76 (dalej: „Impreza”) odbywającej się w dniu 15 listopada 2018 (dalej: „Regulamin”);

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Regulamin jest wydany przez Organizatora Imprezy tj. CENEGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Krakowiaków nr 50, 02–255 Warszawa zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000498248, NIP: 6991844511, REGON: 012082833, kapitał zakładowy: 23.750.000 PLN (zwanym dalej: "Organizatorem").
 2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby, które w czasie trwania Imprezy będą przebywać na terenie Lokalu. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Wejście i przebywanie osób na terenie Lokalu w czasie trwania Imprezy oznacza akceptację postanowień Regulaminu i zobowiązanie od ich przestrzegania.
 4. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa podczas Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie.
 • 2. DEFINICJE

Poniższe określania używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie:

 1. „Lokal” – teren lokalu New Meta E-sport Bar przy ul. Grzybowskiej 30 w Warszawie lub inne miejsce, na które Impreza może zostać przeniesiona z ważnych powodów i które podane zostanie do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem Imprezy;
 2. „Uczestnik Imprezy” – osoba obecna w Lokalu w trakcie trwania Imprezy. Uczestnikiem Targów może być osoba pełnoletnia.
 3. "Służby Porządkowe" i "Służby Informacyjne" oznaczają powołane przez Organizatora osoby, w tym pracowników agencji ochrony osób i mienia, legitymujących się identyfikatorem, do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Imprezie. Członkowie Służb Porządkowych i Informacyjnych posiadają identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu zawierające: nazwę wystawcy, numer identyfikacyjny i fotografię, okres ważności, pieczęć i podpis wystawcy.
 4. § 3. WSTĘP NA IMPREZĘ
 1. Wstęp na Imprezę jest bezpłatny.
 2. Uczestnicy Imprezy obowiązani są posiadać przy sobie dokument tożsamości, potwierdzający pełnoletność (dowód osobisty) i okazanie ich na każde wezwanie Organizatora lub osoby działającej w jego imieniu lub z jego upoważnienia.
 3. Z uwagi na bezpieczeństwo Uczestników Imprezy Organizator zastrzega sobie prawo do rotacyjnego wpuszczania osób na teren Imprezy.
 4. Organizator uprawniony jest do odmowy wstępu na Imprezę:
  1. w przypadku przepełnienia Lokalu,
  2. osobom niepełnoletnim,
  3. osobom, które odmawiają poddania się czynnościom, wskazanych w § 5.5 Regulaminu,
  4. osobie znajdującej się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
  5. osobie posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe,
  6. nie posiadającym dokumentu tożsamości lub innego dokumentu, na którego podstawie można ustalić tożsamość osoby,
  7. osobom, których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację,
  8. osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego lub innych Uczestników Imprezy.
 1. Ocena przedmiotów jako niebezpiecznych należy do służb ochrony zgodnie z Ustawą o ochronie osób i mienia.
 2. § 4. ZAKAZY
 1. Zakazuje się wprowadzania psów za wyjątkiem psów przewodników i innych zwierząt na teren Imprezy oraz prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej, a także zbiórek pieniężnych w trakcie trwania Imprezy.
 2. Osobom obecnym na Imprezie zabrania się w szczególności wnoszenia:
 1. broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, narzędzi,
 2. materiałów wybuchowych, 
 3. wyrobów pirotechnicznych,
 4. materiałów pożarowo niebezpiecznych,
 5. napojów alkoholowych oraz wszelkich płynów i napojów w opakowaniach szklanych i plastikowych oraz  puszkach metalowych,
 6. środków odurzających lub substancji psychotropowych,
 7. niszczenia infrastruktury w obrębie Imprezy,
 8. zastawiania, blokowania ciągów komunikacyjnych oraz wyjść ewakuacyjnych.
 • 5. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE TARGÓW:
 1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek podczas trwania Imprezy, poprzez m.in.:
  1. Obecność Służby Porządkowe i Służby Informacyjnej, wyróżniającej się elementami ubioru;
  2. Odmowę wstępu lub nakaz opuszczenia terenu Imprezy w przypadku wskazanych w Regulaminie;
  3. Ustalanie i egzekwowania zasad korzystania z atrakcji dostępnych dla Uczestników Imprezy;
  4. Zmianę miejsca Imprezę na inne, jeśli zajdzie taka potrzeba.
 1. Uczestnicy Imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych i Informacyjnych, w tym kierownika do spraw bezpieczeństwa.
 2. Uczestnicy Imprezy obowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się w Lokalu itp. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
 3. Organizator jest uprawniony do utrwalania przebiegu Imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Imprezy, mogące stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowody mające znaczenie dla toczących się takich postępowań, Organizator niezwłocznie przekazuje organom ścigania. Zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Impezy materiały, niezawierające dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowodów mających znaczenie dla toczących się takich postępowań ulegają zniszczeniu.
 4. Służby Porządkowe i Informacyjne, legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione do:
  1. legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
  2. przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w § 4.2 Regulaminu,
  3. stwierdzania uprawnień osób do przebywania na terenie Imprezy, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia terenu Imprezy;
  4. wydawania poleceń porządkowych – wezwania ich do opuszczenia terenu Imprezy;
  1. ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia;
  2. stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka Służb Porządkowych lub inną osobę, na zasadach określonych w art. 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. 2017.0.2213 ze zm.).
 1. Członkowie Służb Porządkowych i Informacyjnych, w zależności od potencjalnego ryzyka i potrzeb, mogą być wyposażeni m.in. w:
  1. ręczne wykrywacze metalu,
  2. inne niezbędne i prawnie dozwolone środki przymusu bezpośredniego.
 1. Stwierdzenia prawa osoby do przebywania na Imprezie członek Służb Porządkowych dokonuje przez sprawdzenie wieku Uczestnika Imprezy na dokumencie tożsamości Uczestnika Imprezy.
 2. Organizator zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe poprzez zapewnienie, że pracownicy obsługi, Służby Porządkowe i Informacyjne oraz Organizator muszą znać rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasady postępowania na wypadek pożaru.
 3. Służby Porządkowe i Informacyjne muszą być przeszkolone w zakresie zasad prowadzenia ewakuacji, sposobu alarmowania straży pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego udzielania pierwszej pomocy medycznej.
 4. Organizator nie zapewnia szatni ani punktu depozytowego.
 5. W czasie Imprezy Organizator oraz Uczestnicy Impezy, a ponadto inne osoby przebywające na jej terenie, zobowiązują się przestrzegać przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 • 6. POZOSTAŁE PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW IMPREZY
 1. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu Imprezy z uzasadnionych przyczyn.
 2. Organizator utrwala i rozpowszechnia przebieg Imprezy w formie audiowizualnej (na potrzeby dziennikarskiej formy wiadomości i wywiadu, filmu dokumentalnego lub artystycznego bądź teledysku), jaki i wizualnej (na potrzeby fotografii dokumentalnej i artystycznej) dla celów dokumentacji, jak i promocji lub reklamy Imprezy i innych imprez Organizatora, a także dla celów promocji lub reklamy samego Organizatora. W związku z tym wizerunek osób przebywających na terenie Imprezy może zostać nieodpłatnie utrwalony, a następnie rozpowszechniany w sposób i dla wyżej określonych celów.
  § 7. REKLAMACJE
 3.  
 1. Wszelkie reklamacje można składać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Imprezy na adres korespondencyjny Organizatora podany na wstępie Regulaminu.
 2. Organizator rozpoznaje reklamacje złożone zgodnie z punktem 1 powyżej w terminie 21 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi listem poleconym. Składający reklamacje musi posiadać dowód nadania listu poleconego;
 3. Warunkiem dochodzenia roszczeń jest wyczerpanie procedury reklamacyjnej, o której mowa w niniejszym rozdziale Regulaminu.
 4.  
 • 8. DANE OSOBOWE
 1. Udział w Imprezie wymaga wyrażenia przez Uczestnika Imprezy zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i celu niezbędnym do organizacji Imprezy, w tym na przekazywanie danych osobowych podmiotom trzecim, przy pomocy których Organizator organizuje Imprezę.
 2. Administratorem danych osobowych jest CENEGA z siedzibą w Warszawie przy ul. Krakowiaków nr 50, 02–255 Warszawa zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000498248, NIP: 6991844511, REGON: 012082833.
 3. Inspektor powołała Inspektora danych osobowych. W celu kontaktu z Inspektorem ochrony danych należy wysłać e-mail na adres iod@cenega.com.
 4. Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać w celu organizacji Imprezy, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Rozporządzenie”) oraz na podstawie art. 6 ust. 1. lit. f Rozporządzenia do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub podmiotów zaangażowanych w organizację Imprezy. Poza tym, przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) Rozporządzenia w celach marketingowych.

Kategorie danych osobowych, które mogą być przetwarzane przez Organizatora to:

  1. imię, nazwisko, data urodzenia,
  2. adres e-mail,
  3. adres zamieszkania,
  4. wizerunek.
 1. W związku z organizacją Imprezy dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę Imprezy oraz obsługę systemów informatycznych, podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawne, podatkowe, agencjom marketingowym (w zakresie usług marketingowych) oraz podmiotom powiązanym z Organizatorem, w tym spółkom z jego grupy kapitałowej.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo ujawnienia informacji dotyczących Uczestnika Imprezy właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji w granicach obowiązującego prawa, jak też w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 3. Uczestnik Imprezy ma  prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Aby wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub skorzystania z innych uprawnień, o których mowa powyżej należy wysłać wiadomość na adres iod@cenega.com ze stosownym żądaniem. Konsekwencją cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług w ramach Imprezy. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem.
 5. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych („PUODO”) gdy przetwarzanie danych osobowych Uczestnika Imprezy dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem umownym niezbędnym do korzystania z usług świadczonych przez Organizatora w związku z Imprezą. W konsekwencji odmowa zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika Imprezy przez Organizatora  skutkować będzie brakiem możliwości korzystania z tych usług.
 7. Dane osobowe Uczestnika są przetwarzane przez czas trwania Imprezy, a następnie przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub też innym postępowaniu pozasądowym, a także na żądanie kompetentnych organów władzy publicznej, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane. 
 8. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:
  1. przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,
  2. utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,
  3. nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.
 1. Organizator oświadcza, iż dane Uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 • 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE I WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia. Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania czy zadośćuczynienia z uwagi na odwołanie Imprezy.
 2. Wszelkie prawa do nazwy i logo Imprezy są zastrzeżone na rzecz Organizatora lub partnerów Organizatora.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań i/lub obowiązków przez Organizatora jest niemożliwe. Siłę Wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne (np. opady, upały), awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, cieplną oraz światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań i/lub obowiązków oraz wszelkie nadzwyczajne zjawiska (zmiany) natury społecznej, gospodarczej, politycznej czy prawnej.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobach Uczestników Imprezy spowodowane przez osoby trzecie lub z winy poszkodowanego.
 1. Na wyłączenie odpowiedzialności Organizatora z powyższych przyczyn nie mają wpływu podejmowane środki zabezpieczenia w miejscu wydarzenia (zabezpieczenia techniczne, służby ochrony, monitoring).
 2. Uczestnik jest zobowiązany do zabezpieczenia mienia przez siebie wnoszonego na miejsce wydarzenia przed ewentualnymi szkodami lub utratą, na własny koszt i ryzyko (np. odzież, klucze, dokumenty, bagaż̇ podręczny, laptop, aparat fotograficzny, telefon komórkowy).
 3. Uczestnik ponosi odpowiedzialność́ za spowodowanie / wyrządzenie szkód w miejscu wydarzenia (np. uszkodzenie mienia Organizatora lub w Lokalu). Oceny szkód dokonują̨ Organizator, jeżeli to możliwe w obecności Uczestnika Impezy lub jego przedstawiciela, co zostanie potwierdzone w stosownym protokole.
 4. O wystąpieniu szkody w mieniu lub na osobie Uczestnika należy powiadomić́ Organizatora oraz służby porządkowe niezwłocznie po jej stwierdzeniu, co zostanie potwierdzone stosownym protokołem.
 5. Uczestnicy powinni we własnym zakresie ubezpieczyć się z tytułu odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczyć́ swoje mienie.
 6. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Imprezy: www.cenega.pl oraz na terenie Lokalu.
 7. Służby Porządkowe i Informacyjne mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz ppoż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy obowiązującego prawa.
 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 listopada 2018 roku.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu bez konieczności uprzedniego zawiadamiania o tym fakcie osób trzecich.

 

CENEGA SA14.11.2018
 


powrót
 
 
 
 

Nadchodzące tytuły

 
 

Najnowsze tytuły

 • Rage 2 Akcja
   
  PC
   
  zamów
   
   
   
 • Rage 2 Akcja
   
  Xbox One
   
  zamów
   
   
   
 • Rage 2 Akcja
   
  Playstation 4
   
  zamów